Specialno-pedagoška diagnostika

black-and-white-black-and-white-black-and-white-262488

Za uspešno delo otroka v procesu izobraževanja je nujno potrebno, da se, v primeru, da obstaja sum, da ima otrok kakršne koli primanjkljaje na posameznih področjih učenja, čim prej izvede natančna in celovita specialno-pedagoška ocena.

Pri specialno-pedagoški diagnostiki se trudimo uporabiti čim več formalnih oblik ocenjevanja, poslužujemo pa se tudi neformalnih oblik. Na začetku se vedno pogovorimo s starši in otrokom, če je potrebno stopimo tudi v stik s šolo in jih prosimo za izpolnitev kakšnega vprašalnika, večinoma pa gre za reševanje takšnih in drugačnih nalog, ki jih damo otroku. Pri diagnostiki uporabljamo naslednje formalne oblike ocenjevanja:

  • SNAP profil ocene posebnih potreb, ki zajema naslednje specifične učne težave in njihove dejavnike (težave z delovnim spominom, hitrostjo obdelave, slušno obdelavo informacij, pismenostjo, vidno obdelavo, socialnim zavedanjem in komuniciranjem, nespecifične učne težave, fonološke težave, diskalkulija, disgrafija, dispraksija, specifične govorno-jezikovne in komunikacijske težave, motnja pozornosti, hiperaktivnost, samopodoba …).
  • ABC gibanja 2 baterija za oceno otrokovega gibanja, s pomočjo katere pridobimo podatke o gibanju (spretnost rok, ciljanje in lovljenje ter statično in dinamično ravnotežje).
  • WRIT, ki je za pedagoge prilagojen test inteligentnosti, s pomočjo katerega lahko določimo posameznikove kognitivne sposobnosti s pomočjo ocenjevanja verbalnih in neverbalnih sposobnosti.
  • FAR, ki je test ocenjevanja branja in z branjem povezanih procesov. Test vsebuje tudi podteste, s pomočjo katerih lahko zelo zanesljivo ugotovimo ali gre pri posamezniku za disleksijo ali le primanjkljaj na področju branja in pisanja.
  • FAM, ki je test ocenjevanja matematičnih sposobnosti. Test vsebuje tudi podteste, s pomočjo katerih ugotovimo ali gre pri posamezniku za diskalkulijo ali le primanjkljaj na matematičnem področju.
  • WRAML 2 je skrbno sestavljen test, ki omogoča zelo zanesljivo oceno posameznikovega dolgoročnega in kratkoročnega spomina, kot tudi sposobnost učenja.
  • ACADIA test razvojnih sposobnosti (slušno razlikovanje, vidno-motorična koordinacija, vidno razlikovanje, risanje oblik, vidni spomin, slušno-vidne asociacije, slušno pomnjenje …).
  • Šalijev test motnje branja in pisanja.

Pri specialno-pedagoški diagnostiki se dotaknemo naslednjih področij: branje in razumevanje prebranega, pisanje, matematika, pozornost, priklic, orientacija, splošna poučenost, motorika, spomin, govor, izražanje idr., lahko pa preverimo tudi splošne intelektualne sposobnosti.